Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

VERKOOP-, LEVERINGS- EN BETALINGSVOORWAARDEN SANTING BEER and SPIRIT BARRELS

Ingeschreven in het handelsregister onder nummer 77968794

Artikel 1 DEFINITIES

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
a. ondernemer: Santing Beer and Spirit Barrels, Kamer van Koophandel nummer 77968794;
b. koper: elke persoon, rechtspersoon of onderneming die diensten, zaken of productenvan de ondernemer afneemt.
c. huurder: elke persoon, rechtspersoon of onderneming die zaken van de ondernemer huurt.

Artikel 2 TOEPASSELIJKHEID

Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle koopovereenkomsten en op alle huurovereenkomsten die worden gesloten tussen de ondernemer en een koper respectievelijk een huurder.

Artikel 3 OFFERTES

Offertes hebben, tenzij uit de offerte anders blijkt of anders is overeengekomen, een geldigheidsduur van twee weken, te rekenen vanaf de datum van uitbrengen van de offerte.

Artikel 4 GÉÉN GARANTIE – GÉÉN RUILING

1. De zaken en producten die de ondernemer verkoopt zijn per definitie gemankeerd. Het betreffen gebruikte zaken en producten.
2. De ondernemer geeft geen enkele garantie op de verkochte / geleverde zaken of producten.
Productaansprakelijkheid en alle aansprakelijkheid voor schade en gevolgschade welke wordt veroorzaakt door de verkochte / geleverde zaken en producten, hoe ook genaamd en ook indien deze het gevolg is van defecten of mankementen van de zaken en producten, wordt nadrukkelijk volledig uitgesloten. Alle risico terzake van productveiligheid, schade, gevolgschade, functioneren / niet-functioneren van de verkochte / geleverde zaken en producten is geheel voor rekening en risico van de koper.
3. De koper heeft nimmer recht op ruiling van gekochte zaken en producten.

Artikel 5 ANNULERING

Indien na plaatsing van een order of bevestiging van een opdracht een koper of huurder de opdracht of order annuleert, is desalniettemin het volledige orderbedrag verschuldigd.

Artikel 6 VOORUITBETALING

De ondernemer is gerechtigd om bij het aangaan van de overeenkomst vooruit­betaling te vragen van het geheel of deel van de koopsom of de huursom.

Artikel 7 BETALING EN BETALINGSTERMIJN

1.  Voor zover de koopsom of huursom niet vooraf voldaan is, dient deze te worden voldaan direct bij aflevering, tenzij partijen schriftelijk anders overeen zijn gekomen.
2. Elke latere betaling geldt als verzuim.
3. Indien een koper of huurder niet aan zijn betalingsverplichtingen voldoet, is de ondernemer bevoegd tot invordering van het verschuldigde bedrag over te gaan.
De daarmee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van de koper / huurder.
4. Gedurende de termijn van verzuim is de koper / huurder een rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente voor handelstransacties.

Artikel 8 NEDERLANDS RECHT

Alle overeenkomsten, waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan Nederlands recht.

Artikel 9

Individuele afwijkingen, met inbegrip van aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien zij schriftelijk tussen de ondernemer en de koper / huurder zijn vastgelegd.

GEDEPONEERDE MERKEN EN LOGO’S

Waarschuwing: Veel van de door ons geleverde vaten behouden hun originele merken en logo’s van distilleerderijen welke exclusieve rechten hebben op hun handelsmerken en logo’s. Het is verboden om deze handelsmerken en/of logo’s te gebruiken in door u gebruikte marketing uitingen en commerciële uitingen. Voor de kosten voortvloeiend uit het niet naleven van dit verbod, is Santing Beer & Spirit Barrels op geen enkele wijze verantwoordelijk en/of aansprakelijk.